<link type="text/css" media="all" href="https://www.cims.org/wp-content/cache/autoptimize/css/autoptimize_cd3b6e7087891f60335d98aef5a370be.css" rel="stylesheet">Blogs | Best Hospital In Ahmedabad | Best Hospital in India | Best Doctor in Ahmedabad -CIMS Hospital in Gujarat
+917069000000 info@cims.org

BLOGS

RECENTLY PUBLISHED BLOGS

કસરત કરવી અઘરી નથી

કસરત કરવી અઘરી નથી એરોબિક ટ્રેઇનીંગ પ્રોગ્રામ માટેની માર્ગદર્શિકા હાર્ટ-રેટનું લક્ષ્ય (ટાર્ગેટ હાર્ટ રેટ) અને મહત્તમહાર્ટ રેટ નક્કી કરો.૫ થી ૧૦ મીનીટ માટે વોર્મ-અપ કસરતો કરશો. જેમાં Stretching અને Repetitive Motionનો પણ સમાવેશ કરી, ધીમે ધીમે ઝડપ વધારવા પ્રયત્ન...

ટ્રોમા એટલે શું ?

ટ્રોમા એટલે શું ? ટ્રોમા એટલે કોઇપણ પ્રકારની શારીરિક ઇજા. અત્યારે દુનિયા ઘણી ઝડપથી વિકસી રહી છે. જેમાં ભારત ઘણા અગ્રક્રમે છે. શારીરિક ઇજાથી થતા મૃત્યુ એ બધા પ્રકારના રોગોથી તથા મૃત્યુમાં પ્રથમ છે. જો આપણે એઇડ્‌સ, ટી.બી., મેલેરીયા કે ડેન્ગ્યુથી થતા મૃત્યુને અટકાવવા...

હૃદયની સામાન્ય માહિતી

હૃદયની સામાન્ય માહિતીCall Us: +91 7069 000 000હૃદયની સામાન્ય માહિતી વિશ્વના તમામ લોકો કરતાં ભારતીયો હૃદયરોગના શિકાર જલદી બને છે. ઝડપી શહેરીકરણ, તણાવયુક્ત જીવનશૈલી, તમાકુનો વ્યાપક ઉપયોગ, આહારમાં ચરબીવાળા પદાર્થોનું ઊંચું પ્રમાણ, ડાયાબિટીસ, બ્લડ પ્રેશર અને આરામદાયક...

સ્તન કેન્સરની જાગૃતિ

સ્તન કેન્સરની જાગૃતિCall Us: +91 7069 000 000સ્તન કેન્સરની જાગૃતિ સ્ત્રીઓમાં થતા વિવિધ કેન્સર પૈકી સ્તન કેન્સર (Breast Cancer) વિશિષ્ટ સ્થાન ધરાવે છે. દરેક સ્ત્રીને તેના જીવનકાળ દરમિયાન આ કેન્સર થવાની શક્યતા રહેલી છે. ઘણા વર્ષોના સંશોધનથી એવું પ્રમાણિત થયું છે કે જો આ...

Atherosclerosis

Atherosclerosis Introduction Hardening of the arteries, also called atherosclerosis, is a common disorder. It occurs when fat, cholesterol, and other substances build up in the walls of arteries and form hard structures called plaques. Over time, these plaques can...

Basics of ECG

Basics of ECG Introduction The electrocardiogram (ECG) is a representation of the electrical events of the cardiac cycle. Each event has a distinctive waveform, the study of which can lead to greater insight into a patient’s cardiac pathophysiology. It is a...

Swine flu

Swine flu Swine flu is a respiratory infection caused by a type of Influenza virus (H1N1). This infection can range from asymptomatic infection to mild viral flu to severe, complicated diseases requiring hospitalization. Children, pregnant females and elderly patients...

Diabetes and Exercise

Diabetes and Exercise Physical activity plays an important role in diabetes management. Regular exercise along with dietary management and medications improves quality of life of diabetic patient and delays complications related to high blood sugar. What is physical...

Tips for healthy brain

Tips for healthy brain “That's your best friend and your worst enemy - your own brain.” -Fred Durst When we usually talk about fitness, we talk about walking, cycling, gym, even marathons, but have we ever discussed our brain fitness? We should! Our brain is very...

Minimally Invasive Cardiac Surgery Current Status and Trends

Minimally Invasive Cardiac Surgery Current Status and Trends There are several new directions being pursued in minimally invasive cardiac surgery, including using Smaller or more directed "limited incisions" to access and repair only the area of interest on the heart....

CIMS Global Healthcare Excellence Awards 2018

CIMS Global Healthcare Excellence Awards 2018 CIMS Family is honoured to be the recipient of “Among Best Hospital (Cardiology & Oncology) in Gujarat” on October 27, 2018 at the “Prime Time Global Healthcare Excellence Awards 2018”, New Delhi. A very special thanks...

What is CABG ?

CABG is a surgical procedure in which one or more blocked coronary arteries are bypassed by a blood vessel graft to restore normal blood flow to the heart. These grafts usually come from the patient’s own arteries and veins located in the chest (thoracic), leg...

What is Heart Failure?

Heart failure, also called Congestive Heart Failure (CHF), means your heart does not pump blood as well as it should. This does not mean your heart has stopped working, but it is not as strong as it used to be and fluid builds up in the lungs and other parts of your...

Renal Transplant Approval on 15/05/2018

Renal Transplant (CIMS/RIC/2018/09) on 15/05/2018 Renal Transplant is done on 15/05/2018, which was approved by Hospital based Ethical committee and Government Authorization committee. Relationship between Donor and Recipient : Wife - Husband  

What is brain stroke?

Brain stroke is also known as "Brain Attack". A stroke occurs when a person's brain cells are damaged caused by the blockage of blood flow or rupture of an artery of the brain. As a result, the affected area cannot work properly which might result in an inability to...

How is heart failure diagnosed?

Heart failure is diagnosed based on patient’s medical and family histories, a physical exam, and test results. The signs and symptoms of heart failure also are common in other conditions. The cause of heart failure is evaluated such as coronary heart disease (CHD),...

Follow these basic simple tips to keep seniors safe.

It is essential to take care of the smallest of things to keep elders safe. Here are some tips to keep in mind for elders living alone or taking care of elders. Two battery or solar-powered flashlights. There are also flashlights that can be powered with hand cranks...

What Is Celiac Disease?

What Is Celiac Disease? Celiac disease is referred to a digestive disorder which is triggered by eating the food containing gluten and causes damage to the small intestine. Gluten is a form of protein that is naturally present in wheat, barley, and rye. Food items...

Urogynaecology And Pelvic Reconstructive Surgery

Urogynaecology And Pelvic Reconstructive Surgery The problems with the laxity of pelvic muscles can be very distressing to a woman.  Childbirth, constipation, obesity, respiratory problems and other conditions can weaken the pelvic muscles. In advanced cases, the...

How does VSD (Ventricular Septal Defect) occur?

How does VSD (Ventricular Septal Defect) occur? A VSD is the most common heart defect present at birth. It often occurs as a single defect with no known cause but is also found in children with multiple problems. About one in three children with a heart abnormality...

What is morbid obesity?

What is Morbid Obesity? Morbid obesity is a disease of excess weight which is chronic and lifelong. Excessive fat storage results into morbid obesity which increases the BMI (Body Mass Index) beyond 35. What is Body Mass Index (BMI)? BMI or Body Mass Index is a...

ડેન્ટલ ઇમ્પ્લાન્ટ્સ ના ફાયદા

ડેન્ટલ ઇમ્પ્લાન્ટ્સ ના ફાયદા સિંગલ/ એક થી વધુ/ તમામ દાંત પડી ગયા હોય તો તેના માટે નો શ્રેષ્ઠ અને અંતિમ વિકલ્પ. ઇમ્પ્લાન્ટ જડબામાં કાયમ માટે રહે છે તેથી બ્રિજ અને ડેન્ચર કરતા લાંબા સમયે વધારે વળતર આપતી સારવાર છે. કુદરતી દાંત જેવાજ દેખાતા, અનુભવ આપતા અને કામ કરતા...

Our HOSPITAL

CIMS Hospital, Ahmedabad

Call us

We are available 24/7

CONTACT Us

Get in Touch

CIMS Hospital
Care Institute of Medical Sciences
Off Science City Road, Sola, Ahmedabad – 380060
Gujarat, INDIA

24x7 Helpline +91 70 69 00 00 00
Phone: +91 79 2771 2771 or 72
Fax: +91 79 2771 2770
Mobile: +91 98250 66664 or +91 98250 66668
Ambulance: +91 98244 50000
Email: info@cims.org or info@cims.org

CIMS Hospital was awarded being the best hospital in Gujarat for 2019 by the International Health Care Awards.

CIMS Hospital is a 350-bedded, multi-super speciality and regarded one of the best multi-speciality hospitals of Ahmedabad in Gujarat providing a range of diagnostic and treatment services.  

CIMS Hospital has been awarded best hospital for quality in service delivery award at the ABP News presents Healthcare Leadership Awards 2015 held at Mumbai.

CIMS Hospital has been recognized as the Times Health Icon 2018 for being the best Hospital for Oncology and Critical Care. CIMS Hospital also was rated the Best Multispecialty Hospital in Gujarat at the International Healthcare Awards, 2018 held in Delhi. 

CIMS Hospital provides world-class treatment and healthcare services in India and the leading heart hospital in Ahmedabad, Gujarat. CIMS Hospital offers the highest quality services and offers treatment to most diseases and medical problems with one of the highest success rates in India.

Is this your first visit ?

9 + 1 =