ડેન્ટલ ઇમ્પ્લાન્ટ્સ ના ફાયદા

  • સિંગલ/ એક થી વધુ/ તમામ દાંત પડી ગયા હોય તો તેના માટે નો શ્રેષ્ઠ અને અંતિમ વિકલ્પ.
  • ઇમ્પ્લાન્ટ જડબામાં કાયમ માટે રહે છે તેથી બ્રિજ અને ડેન્ચર કરતા લાંબા સમયે વધારે વળતર આપતી સારવાર છે.
  • કુદરતી દાંત જેવાજ દેખાતા, અનુભવ આપતા અને કામ કરતા કૃત્રિમ દાંત.
  • ઇમ્પ્લાન્ટ સાથે જીવનની ગુણવત્તા માં સુધારો થાય છે.