ગેરમાન્યતા: કોલોરેક્ટલ કેન્સરને અટકાવી શકાતું નથી.
હકીકત: ઘણા કિસ્સાઓમાં કોલોરેક્ટલ કેન્સરને અટકાવી શકાય છે. કોલોરેક્ટલ કેન્સર હંમેશા પોલિપ તરીકે ઓળખાતી નાની વૃદ્ધિથી શરૂ થાય છે. જો આ પોલિપ વહેલાસર શોધી શકાય તો ડોકટરો તેને દૂર કરી શકે છે અને તે શરૂ થાય તે પહેલા જ અટકાવી શકાય છે.

www.cims.org