90 વર્ષના વિદેશી દર્દી પર સફળ બાયપાસ સર્જરી.

www.cims.org