સીમ્સ વુમન અને ચાઈલ્ડ રજૂ કરે છે ઇન વિટ્રો ફર્ટીલાઈઝેશન (ટેસ્ટટ્યુબ બેબી – આઈવીએફ)
અત્યાધુનિક સવલતો ધરાવતી હોસ્પિટલમાં ગુજરાતની વિશાળ ઓબ્સ્ટેટ્રિક્સ અને ગાયનેક ટીમમાંની એક,
સીમ્સ આઈવીએફ એ ઇનફર્ટીલીટીની સારવાર માટે વલ્ડ ક્લાસ સેન્ટર છે.

સીમ્સ આઈવીએફ માં મેળવો પ્રથમ નિ:શુલ્ક આઈવીએફ કન્સલટેશન ૩૦ એપ્રિલ,૨૦૧૭ સુધી

એપોઇન્ટમેન્ટ માટે સંપર્ક કરો ૦૭૯-૩૦૧૦ ૨૨૩૫ સોમવાર થી શનિવાર ૯:૩૦ AM થી ૬ PM