સગર્ભાવસ્થા અને હૃદયરોગની સર્જરી વખતે ધ્યાન રાખવામાં આવતી બાબતો