એવી સામાન્ય માન્યતા છે કે બારક માટે હૃદય નું ઓપરેશન કે સારવાર કરવા માટે તેનું વજન 10 કિલો થી વધારે અને તેની ઉમર 5 વર્ષ થી ઉપર હોવી જોઈએ. શું આ સાચું છે?