જન્મજાત હૃદય રોગ નું વેહ્લું નિદાન કઈ રીતે થઇ શકે?જો કોઈ કુટુંબમાં એક બારક ને સીએચડી હોય તો તેજ કુટુંબમાં બીજા બરકોને સીએચડી હોવાની શક્યતા છે?